คณะทำงานบทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านโดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ป็นผู้จัดทำระบบขึ้นมา เกี่ยวกับ การทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมด หลากหลาย หลักสูตรด้วยกันผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านช่องทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในแบบทดสอบออนไลน์

คณะทำงาน

  1. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 หัวหน้าคณะทำงาน

2. นางวิภา สายรัตน์ รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองหัวหน้าคณะทำงาน

3. นายสุรพล พลนาคู ครู ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาคู คณะทำงาน

4. นางสมฤดี คะโยธา ครู ค.ศ.4 ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว คณะทำงาน

5. นางพูลสวัสดิ์ นามสุข ครู ค.ศ.3ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว คณะทำงาน

6. นางติรยา นามวงษ์ ครู ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดินจี่ คณะทำงาน

7. นายอนุชิต วนชิน ครู ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำพิมูล คณะทำงาน

8. นางสาวสศิพร ลวงงาม ครู คศ.1 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คณะทำงาน

9. นายสุนันท์ อาริสาโพธิ์ ครู โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ คณะทำงาน

10. นางหฤทัย แก่นสำโรง เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงานและเลขานุการ

Share this:


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.