แบบทดสอบออนไลน์ (Online LessonTest)

กลุ่มอำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วัตถุประสงค์

บทเรียนออนไลน์เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีบทเรียนออนไลน์ในด้านการศึกษา ของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่มีหลากหลายหลักสูตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจเรียนรู้ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์เพื่อที่จะได้ยกระดับการพัฒนาตนเองและนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาดำเนินการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีการพัฒนาให้มีดีขึ้นกว่าเดิมการทำงานคล่องขึ้นมีประสิทธิภาพสูงและเป็น กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองในช่วงเวลาปิดภาคเรียน และอยู่ในสถานการณ์ โควิด-19

คลิกทดสอบออนไลน์