บทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทเรียนออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หลักสูตร บทเรียนออนไลน์ เกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ แล้วได้เกียรติบัตรมาฝากคุณครูทุกท่่านโดยเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ป็นผู้จัดทำระบบขึ้นมา เกี่ยวกับ การทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทั้งหมด หลากหลาย หลักสูตรด้วยกันผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านช่องทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในแบบทดสอบออนไลน์

คลิกเลือกบทเรียนออนไลน์ที่สนใจ คลิกที่นี่

กลุ่มอำนวยการ

หลักสูตรที่ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คลิกที่นี่